วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

การจัดการความรู้

สวัสดีจ้า เพื่อนๆทุกคน และก็อาจารย์จงดีด้วยค่า วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นการใช้ระบบสารสนเทศ ที่เราเรียนกันมาให้เป็นประโยชน์ โดยการจัดการความรู้นี้ จะเกี่ยวข้องกับองค์กรต่างๆดังนี้

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
คือ กระบวนการอย่างเป็นระบบในการสรรหา การเลือก การรวบรวมการจัดระบบ การสร้างและจัดเก็บความรู้ในลักษณะที่เป็นแหล่งความรู้ที่ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงได้ง่ายและแบ่งปันความรู้กันได้อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะพัฒนาตนเองและมีความสามารถที่นำความรู้ไปประยุกต์ใช้อันจะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของตน

ประโยชน์ของการจัดการความรู้
1. ช่วยเก็บรักษาความรู้ให้ควบคู่กับองค์การตลอดไป
2. ช่วยลดระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ หรือการเรียนรู้งานใหม่
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับทุกส่วนขององค์การ
4. เสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ
5. ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยน
6. ช่วยให้องค์การมีความพร้อมในการปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจเพื่อความอยู่รอดและได้เปรียบทางการแข่งขัน


รูปแบบการจัดการความรู้
1. เป็นการจัดการการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม (Transition and Behavior
Management) สร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้
2. การสื่อสาร (Communication) องค์การต้องมีการวางแผนการสื่อสารอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงช่องทาง
ในการสื่อสาร
3. กระบวนการและเครื่องมือ (Process and Tool) มีกระบวนการและเครื่องมือที่
เหมาะสมและเอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์การ
4. เรียนรู้ (Learning) เป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจเพื่อให้บุคลากร
ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความรู้ รวมถึงจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสม
ให้กับบุคลากร
5. การวัดผล (Measurements) เลือกการวัดผลเพื่อให้ทราบถึงสถานะ ความคืบหน้า
และผลที่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะช่วยให้องค์การสามารถ
ทบทวน และปรับปรุงกระบวนการต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้
6. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล (Recognition and Rewards) มีการยกย่องชมเชย
และระบบการให้รางวัลเพื่อจูงใจให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการความรู้ในองค์การ
ตัวอย่างของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกนำมาใช้กับการจัดการความรู้ เช่น

- ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบสืบค้นข้อมูลข่าวสาร
- ระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
- การเผยแพร่สื่อผ่านระบบเครือข่าย
- การระดมความคิดผ่านระบบเครือข่าย
- ซอฟต์แวร์สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม
- บล็อก (Blog หรือ Weblog) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือ ประสบการณ์ ผ่านพื้นที่เสมือน (Cyber Space)


ที่มา http://iitim.blogth.com/7556/Chapter+12
วรรณวิษา สว่างศรี ( น้ำ)

3 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณที่แบ่งปันกันนะ
  ได้รู้อะไรเพิ่มขึ้นเยอะเลย ^^

  วันนิดา (ต๊อบ)

  ตอบลบ
 2. เรื่อง KM เนี่ย

  ต้องคุยกะเกรียงไกร เหมนาค

  ท่าทาง he จะมุ่งมั่นที่สุด

  สนมวอน (เวอร์ชั่น โน ฟอแมท)

  ตอบลบ
 3. ถ้ามีใครมาถามถึงว่า การจัดการความรู้ หรือ km คืออะไร

  ก็คงจะตอบไม่ได้ ทั้งๆที่เคยเรียนแล้วเรียนอีก

  เหมือนคำตอบมันอยู่ลึกๆในใจ อิอิ

  ได้มาอ่านบทความที่น้ำโพสต์ ถึงได้อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง

  เหมือนได้ทบทวนความรู้ที่เรียนมาด้วย

  ขอบคุณน่ะ

  ตอบลบ